Lastsäkring för sjötransporter

2019-08-20

Naturens krafter kan medföra stora påkänningar på gods som transporteras på fartyg, vilket ställer stora krav på korrekt utförd lastsäkring.
Lastförskjutning av gods, eller förskjutning av last i containers, kan skapa kedjereaktioner som kan medföra stor risk för såväl fartyg som besättning. All lastsäkring till sjöss måste därför bedömas utifrån sina speciella förutsättningar.

På Forankra är vi specialister på lastsäkring av gods i alla typer av lastbärare och transportslag.
Läs mer om hur vi ser på lastsäkring för sjötransporter här!