Fartygstransport,1200x350

Lastsäkring för sjötransporter

Naturens krafter kan medföra stora påkänningar på gods transporterat på fartyg. Dessa krafter kan ofta påverka lasten under lång tid. Det ställer stora krav på korrekt utförd lastsäkring. Lastförskjutning av gods, eller förskjutning av last i containers, kan skapa kedjereaktioner som kan medföra stor risk för såväl fartyg som besättning. Värdet av skadat gods under sjötransport uppgår enligt maritima försäkringsbolag till otroliga 500 miljarder USD årligen, dvs i paritet med Sveriges BMP.

Av alla internationella överenskommelser som behandlar maritim säkerhet, är den allra viktigaste "International Convention for the Safety of Life at Sea", mer känd som SOLAS. Denna överenskommelse täcker en stor del av de åtgärder som syftar till att förbättra säkerheten ombord. Fördragsslutande stater är de länder som är medlemmar i IMO. En överenskommelse publicerad av IMO är lag i det land och på de fartyg som bär de fördragsslutande staternas flagg. För mer information om IMO:s koder, resolutioner och "guidlines" se information på Mariterms hemsida.

Många olika laster hanteras på fartyg. Allt från mycket tungt eller skrymmande gods, till gods i någon typ av lastbärare så som containers, containerflak, trailers eller fordon. Lastsäkring på fartyg spänner därför över ett mycket brett område. All lastsäkring måste bedömas utifrån sina speciella förutsättningar. Kontakta oss gärna för rådgivning. För mer information om lastsäkring i containers hänvisar vi till fliken "Lastsäkring i containers - One Way Securing".

Forankra representerar Cordstrap på den svenska marknaden och deras unika lösningar för container- och däckslastsäkring.

Bra att känna till

Det finns många olika regelverk för att uppnå säkra sjötransporter. Kontakta oss gärna för att diskutera hur du kan säkra ditt gods på bästa sätt.

Tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring för sjötransporter:

  • Utbildning i lastsäkring
  • Rådgivning
  • Kundanpassade produkter och lösningar