Introduktion till Säkra Lyft

Det genomförs dagligen många sorters lyft på byggarbetsplatser, entreprenadverksamheter, verkstäder och inom industrin. Lyft är alltid förenat med risker och ställer höga krav på både användaren och leverantören av lyftprodukter. Säkra lyft kräver godkända och certifierade produkter, korrekt handhavande och kontroll av lyftutrustningen före användning.

 

Varje lyftsituation är unik. Därför är det viktigt att alla som hanterar lyft i sin vardag alltid tar sig tid att försäkra sig om att säkerheten vid varje givet tillfälle är optimal.

Faktorer som påverkar säkra lyft

Riskbedömning 
Gör alltid en riskbedömning och åtgärda vid behov innan lyftet påbörjas. Hur ser lyftområdet ut? Vem/Vad finns inom riskzonen? 

 

Rätt lyftredskap
Säkerställ att för ändamålet vald utrustning uppfyller gällande krav, kvalitet och kapacitet. Kraven gäller även dokumentation av utrustningen. 

 

Kunskap 
Arbetsgivare ska se till att personal som använder lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen. Dessa ska vara dokumenterade. Det åligger arbetstagare att följa föreskrifter och instruktioner. 

 

Underhåll och kontroll 
Lyftredskap ska underhållas löpande samt kontrolleras före användning. Livslängden på lyftredskap är begränsad beroende på användning.  Uttjänt material ska kasseras och ersättas.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets regler har arbetsgivaren huvudansvaret och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

 

Ytterligare förutsättningar för säkra lyft

Lika viktigt som att ha rätt lyftredskap är det t.ex att kranen eller traversen har rätt WLL-kapacitet.

Klarar marken/kajkanten av påfrestningarna från kranbilens stödben?

 

Regelverk för lyftprodukter

Säkra lyft börjar alltid med att välja rätt utrustning. Lyftprodukter är reglerade i Europeiska Maskindirektivet 2006/42/EG, som ställer höga krav på leverantörer av lyftprodukter.

Checklista för säkra lyft

• Kontrollera lastens vikt

• Bestäm lyftmetod

• Välj lämpligt lyftredskap

• Definiera lyftområdet / riskområdet

• Använd kättingredskap vid godstemperatur över 100°C.

• Beakta lyftvinkeln. Den får aldrig överskrida 120° (60° mot lodlinjen)

• Använd alltid kantskydd på skarpa hörn och kanter

• Lyft vertikalt

• Se till att lasten, om möjligt, är symmetrisk fördelad

• Släpa aldrig lasten med redskapet

• Överbelasta aldrig – respektera maxlast

• Gå ej under hängande last

• Lämna aldrig hängande last utan tillsyn

• Kontrollera att märkningen är komplett och läsbar

• Lär känna ditt lyftredskap – läs bruksanvisningen

Lathund för säkra lyft

Vi har tagit fram en egen lathund för säkra lyft, där vi samlat information som är viktig att känna till för att säkerställa säkra lyftsituationer.