Värdegrund & Etiska regler

Forankra AB ingår i Axel Johnson International AB och omfattas därmed av följande värderingar och riktlinjer som gäller för hållbart företagande, etiska regler och uppförandekoder:

Värdegrund

Making things happen

Vi har en passion för affärer, vi utmanar, tar initiativ och tar på oss ansvar för att leverera det vi lovar.

Good to work with

Vi bygger ömsesidigt förtroende genom respekt för varandra och våra relationer.

Far-sighted

Vi driver långsiktig och uthållig utveckling. Vi har en preferens för långsiktiga åtaganden med syftet att även i framtiden vara en ledande aktör inom vår bransch.

Etiska regler

Axel Johnson Internationals etikkod (Code of Ethics) bygger på våra kärnvärden – vi är framsynta, får saker att hända och bra att arbeta med. Etikkoden speglar vårt engagemang för etiska affärsmetoder och för de lagar och regler som gäller i de länder där vi verkar.

 

Etikkoden omfattar de rättigheter och skyldigheter som gäller för alla anställda och täcker etiska frågeställningar som vi som individer ställs inför och också de riktlinjer som styr våra affärsmetoder. Den är en påminnelse om att varje handling är viktig, varje dag.

 

Uppförandekod (Supplier code of conduct)

Uppförandekoden (Supplier code of conduct) syftar till att säkerställa att leverantörerna arbetar i enlighet med internationellt erkända miniminormer för mänskliga rättigheter, arbetskraft och miljö.

Uppförandekoden omfattar:

• Arbets- och mänskliga rättigheter
• Hälso- och säkerhetsregler
• Etiska regler
• Miljömässiga regler

Misstanke om överträdelse av vår etikkod?

Vi menar allvar med vår etikkod. Alla anställda samt affärspartners uppmanas att rapportera misstänkta brott, antingen till ledningen eller anonymt genom att använda vårt visselblåsarsystem. Den som tipsar är alltid fullt skyddad.

 

Anmäl händelse här!