Transporter av temperatur- och fuktkänsligt gods

Temperaturkänsligt gods

Gods som livsmedel, läkemedel och kemikalier är ofta temperaturkänsliga eller känsliga för temperaturvariationer. Fel temperatur kan leda till stora ekonomiska förluster i form av kassationer av själva godset och inte minst följdkostnader i förlorade affärer och kundrelationer.

 

Temperaturkänsligt gods kan fraktas i klimatkontrollerade lastbärare, alternativt i vanliga lastbärare om godset i sig är väl isolerat. Val av metod beror naturligtvis på godsets typ, mängd, frekvens, behov av omlastning, samt typ av lastbärare.

Forankra erbjuder olika system för hantering av temperaturkänsligt gods, som t.ex flyttbara mellanväggar för kylfordon och thermohuvar. Med flyttbara mellanväggar kan olika temperaturzoner skapas på ett snabbt och effektivt sätt, vilket ökar fordonets möjliga fyllnadsgrad. Thermohuvar används för att temperatursäkra pallar, rull-burar och andra typer av gods.

Fuktkänsligt gods

Fuktskador på gods uppstår oftast i samband med transporter, omlastning och tillfällig förvaring på godsterminaler. Temperaturvariationer är svåra att ta bort, men genom att använda absorbenter för att avlägsna fukt från luften, kan man förhindra uppbyggnaden av fukt till nivåer där det kan orsaka skada. 

 

Fuktskador är både oförutsägbara och kan bli mycket dyra. Försäkringsbolagen uppskattar att cirka 12 % av alla skador på containertransporter är fuktrelaterade.

I Forankras sortiment finns fuktabsorbenter för två användningsområden:

• Absorbenter för användning inuti lastbärare / container
• In-box absorbenter för placering inuti produktförpackningar och kartonger

Rekommenderade produktgrupper vid transport av temperatur- och fuktkänsligt gods:

Thermoväggar

Thermo pallhuv

 Draperier, PVC-ridåer

Absorbenter

Lösningar för temperaturkänsligt gods

Flexibla mellanväggar för uppdelning av temperaturzoner i kylfordon

Användande av thermoväggar möjliggör hantering av gods, som kräver jämn och bibehållen temperatur under hela transporten. Det finns ett stort urval av thermo-väggar, som är framtagna för att passa olika användningsområden och behov. Fjärrtransporter, som hanterar kylvaror under längre transporter, kräver andra lösningar än distributionsbilar, som kör korta sträckor med många stopp. 

För kylbilar erbjuder Forankra ett antal system av flyttbara mellanväggar för uppdelning av transportutrymmet i olika temperaturzoner. Frysta varor och kylvaror kan då transporteras på samma bil, vilket ökar både flexibilitet och fyllnadsgrad samtidigt som transportkostnad och miljöpåverkan kan reduceras.
För distributionsbilar kan ofta skjutväggar utgöra en snabb och smidig lösning för tillfällig hantering av kylvaror.

Valet av thermovägg avgörs ofta utifrån varje enskilt transportbehov – både lastbärare och kylbehov. Alla väggar är enkla att hantera och chauffören kan själv snabbt ändra temperaturzonerna efter behov.

Thermo-väggar finns i olika utföranden:

Mjuka ihoprullbara väggar – är inte så måttkänsliga vid installation. Appliceras med överliggare och en godsstötta

Semihårda väggar – kräver storleksanpassning för varje unik lastbärare. Appliceras med två eller flera godsstöttor

Hårda väggar – appliceras med integrerad gasfjäderkonstruktion

 

Forankra tillverkar alla thermoväggar i Vårgårda efter erhållen order. Detta ger oss möjlighet att anpassa väggarna efter kundens önskemål och speciallösning.

 

Mjuk thermovägg
Semi-hård termovägg
HÅRD thermovägg

Thermo-huvar

Forankra erbjuder ett brett sortiment av högeffektivt isolerande thermo-huvar av högsta kvalitet. Vi lagerhåller och kan snabbt leverera huvar för rull-burar och EUR-pall i olika höjder. Utöver våra standardhuvar kan vi kundanpassa huvarnas format efter behov och önskemål. Med våra högisolerande thermo-huvar kan fryst gods bibehålla önskad temperatur upp till 48 timmar. Materialen uppfyller krav i livsmedelshantering enligt FDA, BGA, och REACH.

Materialegenskaper

Våra huvar tillverkas av COMBI-THERM vars unika isolationsmaterial POLYWOOL® garanterar lång livslängd med bibehållna isolationsegenskaper. Den patenterade fibern har en unik fjädrande Zic-Zac form, vilken inte deformeras under tryck. Fibern återfjädrar alltid och garanterar över tid ett fullt och isolerande luftskikt i materialet. Huvarna kan tillverkas i olika folier beroende på önskade egenskaper.

 

Våra standardhuvar är tillverkade i en metallfolie, som har mycket goda reflekterande egenskaper samtidigt som den är mycket tålig mot nötning och rivning. Hela 90% av solens strålningsenergi reflekteras av detta material.  Folien kombinerar med andra ord ett utmärkt strålningsskydd med mycket goda mekaniska egenskaper. Isolationsmaterialet utgörs av 300gram/m2 POLYWOOL®.

Användningsområden

Isolerande huvar möjliggör tidsbegränsad transport av temperaturkänsligt gods på vanlig godsbil, men också för att skydda godset vid omlastning eller väntetid på terminal eller vid annan mellanlagring. Genom användande av thermo-huvar erhålls ett fullgott, kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till energikrävande kylfordon. Det är inte minst en kostnadseffektiv lösning för kortare distribution av livsmedel i LCV, som nu ökar till följd av internet-handeln. Transporter av kemikalier, såsom färg och läkemedel, är andra vanliga användningsområden.

Thermo pallhuvar – tips vid användning

Pallhuven har mycket goda isolerande egenskaper, men för att undvika värmeledning genom konvektion måste luftflödet genom pallens botten förhindras. Detta görs enkelt genom att först lägga ett isolerande skikt i pallens botten innan godset ställs på pallen. Ofta räcker det med en wellpapp skiva. Mer optimalt är en bottenduk av samma isolermaterial som pallhuven själv. Detta stoppar luftflödet, som annars fungerar som en termisk pump. Det är även viktigt att huven sitter så tätt mot godset som möjligt för att undvika luftfickor inne i pallen.

Fakta om värmeöverföring

Värmeöverföring är transport av värmeenergi som sker pga. temperaturskillnader mellan två olika kroppar.

 

Värmeöverföringen sker genom ledning, konvektion och strålning. 

• Värmeledning sker främst i fasta material och beror på att en temperaturgradient jämnas ut.

 

• Konvektion sker på grund av rörelsen hos en fluid, som också omfördelar värme. Vid konvektion är alltid åtminstone en fas en fluid.

 

• Strålning förekommer oavsett om mediernas fas är gas, vätska eller fast och behöver inget transporterande medium.

Lösningar för fuktkänsligt gods

Absorbenter

Absorbenter består av ett hydroskopiskt material som absorberar vattenmolekyler från den omgivande luften, vilket minskar nivåerna av fukt. Arbsorbenter används i situationer där överskott av fukt kan orsaka skador, särskilt under transport och lagring, och kan användas för alla produkter som kan skadas av fukt.

Absorbenter finns vanligtvis som påsar som innehåller 1-200 g och som används inuti förpackningar och lådor. Större absorbenter används ofta för att skydda gods som transporteras i olika typer av lastbärare / containrar från fuktskador.

Inbox-absorbenter – för placering inuti kartonger och lådor

Forankras sortiment av inbox-absorbenter, Absorgel Pouches, består av påsar som effektivt absorberar fukt i kartonger och lådor och därmed förhindrar fuktrelaterade skador på det packade godset. 

Det aktiva ämnet hos Absorgel Pouches är Kalciumklorid, som absorberar fukten från den omgivande luften. Det absorberade vattnet binds till en gel, som gör så att inget rinnande vatten bildas.

 

Absorgel Pouches kan användas till nästan alla typer av gods som behöver fuktskydd. Absorgel Pouches med ett förpackningslager används främst till större lådor och backar, medan de med två lager i första hand används till mindre kartonger eller där absorbenterna kommer att vara i direktkontakt med lasten.

Absorbenter för användning inuti containers / lastbärare

Forankras sortiment av absorbenter för att reducera fukt inuti lastbärare / container kan delas in i två grupper – horisontella och vertikala absorbenter:

• De vertikala absorbenterna kan hängas på lastbärarens vägg utan att vara i vägen för godset. Hit hör Absorgel Hanging och Absorpol.
• Absorgel Blanket är en horisontell absorbent, som kan placeras ovanpå gods och pallar.

 

De absorbenter som omvandlar fukt till gel, dvs. Absorgel Hanging och Absorgel Blanket, kan användas både horisontellt och vertikalt. Absorpole erbjuder ett effektivt skydd vid långa transporter. Den absorberade fukten omvandlas till en vätska som samlas upp i den blå behållaren nertill, vilket gör att den endast kan användas vertikalt.

Bra att känna till

Med Forankra som partner kan du vara säker på att produkterna är tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder.

 

Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att föreslå lösningar anpassade till dina behov.  

Våra tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster avseende temperatur- och fuktkänsligt gods: 

 

• Utbildning 
• Rådgivning
• Anpassade produkter och lösningar

• Regelverk och dokumentation

 

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Michael NilssonTemperaturkänsligt gods042-16 90 84
Fredrik HildingsonFuktkänsligt gods0322-66 78 06