PRIVACY POLICY – FORANKRA AB

Behandling av personuppgifter och integritet

 

Upprättad 2018-05-25

 

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • Email adress
 • Telefon/mobil nummer
 • Ålder / födelsedatum
 • Kön
 • Titel och arbetsplat
 • CV
 • Referenser (vid rekrytering
 • Användarnamn
 • Foton / Filme
 • Signatu
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppge
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Vilken information samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser?
Vi (och tredjeparts tjänsteleverantörer som vi anlitar) använder cookies och andra verktyg (som webbanalysverktyg och pixelkoder) för att automatiskt samla in information om dig när du använder våra webbplatser. De typer av data som samlas in automatiskt kan innehålla:

 • Information om vilken typ av webbläsare du använder
 • Användarbeteende och information om de webbsidor du har tittat på
 • Din IP-adress
 • Språket som anges i din webbläsare
 • Din geografiska plats (begränsad till stad och land)
 • Din nätoperatör

 

För vilka syften behandlas personuppgifter?
Axel Johnson International AB strävar efter att följa gällande lagar, regler och regler för integritet och dataskydd.

Exempel på syften:

 • Att följa lagkrav eller myndighetskrav
 • För administrativa och interna affärsändamål
 • Att ge dig information om nya produkter, tjänster och evenemang
 • För utveckling av vår verksamhet och tjänster
 • För statistik

 

På vilka legala grunder behandlas personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter där det finns en laglig grund för ändamålet.

Dessa är:

 • Databehandling enligt lagkrav
  Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av oss.
 • Databehandling för uppfyllande av avtal
  Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund/leverantör eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede.
 • Databehandling enligt berättigat intresse
  Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att vi bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Samtycke till databehandling
  Personuppgifter kan behandlas efter samtycke av den registrerade. Innan samtycke lämnas ska den registrerade informeras i enlighet med denna sekretesspolicy.
  Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter eller erhålla ny information, förutsatt att detta inte är nödvändigt för att våra skyldigheter uppfylls enligt avtal eller lag. Observera att återkallande av ditt samtycke innebär att vi inte kan uppfylla de skyldigheter vi har gentemot dig.

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

 

Vad har du som registrerad för rättigheter?
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig s.k. registerutdrag.

Du har också rätt att:

 • Få felaktiga personuppgifter korrigerade
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter, med undantag för att dessa behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Utöva din rätt till dataportabilitet
 • Motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter
 • Återkalla ditt samtycke till behandling

Om du vill åberopa några av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har policyer för IT-och informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Ansvar

Forankra AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Om vi anlitar personuppgiftsbiträden för att behandla personuppgifter på dina vägnar, är vi fullt ansvariga gentemot dig för dessa personuppgiftsbiträden.

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna policy eller om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

gdpr@forankra.se